Pavel Arshavsky

Pavel Arshavsky

751 posts
סעיד עזיז - תושב השטחים - חולם על מדינה אחת ביחד עם היהודים

סעיד עזיז - תושב השטחים - חולם על מדינה אחת ביחד עם היהודים

סעיד עזיז, תושב העיירה אל מזרעה אש-שרקייה אשר בשטחים, היגר לארב"ה לפני כ 30 שנה ומבקר לעיתים בעיירת הולדתו בשטחים. סעיד מספר על הקשיים של אנשי העיירה עם המתנחלים והצבא. שעיד הוא אדם שוחר שלום אשר חולם לחיות בשוויון יחד עם היהודים.

X